Deelnamereglement

Deelnamereglement Zeeuwind Innnovatie Challenge

 

Inleiding 

Voor u liggen de spelregels voor de Zeeuwind Innovatie Challenge (ZIC) Innovatie Overeenkomst (IO). Deze spelregels zijn met de grootst mogelijke zorg opgesteld. De spelregels geven de minimale voorwaarden waaraan een IO moet voldoen en hebben als doel om de belangen van alle betrokkenen te beschermen. Partijen (deelnemers en organisatoren ZIC) hebben de vrijheid om meer strikte of aanvullende spelregels op te stellen, maar mogen nooit de spelregels in dit document verwerpen. 

Innovatie Overeenkomst

Deelnemer en de organisatorenvan ZIC stellen gezamenlijk een IO op. ZIC levert een verplicht format aan van de IO. De IO moet minimaal bevatten: een omschrijving van de doelstelling van het innovatieproject, de mijlpalen, deliverables, planning en een gespecificeerde begroting. Zonder IO worden geen innovatievouchers of beloning toegekend. Daarnaast kunnen partijen op basis van deze spelregels de IO aanvullen met specifieke voorwaarden.

Organisatie 

ZIC stelt gezamenlijk een tijdelijke organisatie (team) samen die toeziet op de goede implementatie van de IO. De organisatie bestaat minimaal uit een projectleider en deze worden benoemd in de IO. De projectleider is het eerste contactpunt voor ZIC.

Wederzijdse verplichtingen 

Partijen zijn zich bewust van het feit dat de uitvoering van de IO afhankelijk is van de wederzijdse samenwerking. Partijen stellen elkaar daarom zo veel mogelijk in staat om de eigen verplichtingen in te vullen. Afwijkingen ten aanzien van dit uitgangspunt worden opgenomen in de IO.

Samenwerking

Eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de bestaande kennis bij deelnemers worden behouden door de partij die de kennis in de samenwerking heeft gebracht. 

Alle als voor de uitvoering van de IO relevant beschouwde bestaande kennis van de Partijen, wordt beschreven in de IO. In het geval dat Partijen besluiten om deze beschrijving niet op te nemen, dan moet dit expliciet worden vermeld in de IO

Uitgangspunt is dat Partijen elkaar gedurende de looptijd van de IO een vergoedingsvrij recht schenken om elkaars kennis te gebruiken in de mate dat een dergelijk gebruiksrecht noodzakelijk is voor de partijen om hun eigen werk in de samenwerking te kunnen verrichten, tenzij Partijen daarover in de IO andere afspraken maken.

Samenwerkingsresultaten 

De IO moet een bepaling bevatten over hoe de Partijen de resultaten willen gebruiken en de eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de samenwerkingsresultaten gaan organiseren. Indien er tijdens de looptijd van de IO geen Intellectuele Eigendomsrechten worden verworven, moet dit expliciet worden vermeld in de IO.

Communicatieverplichtingen 

De Partijen in de IO zijn verplicht om de ondertekening van de IO en elke uitgegeven voucher te communiceren. 

Rapportageverplichtingen 

Partijen zijn verplicht aan ZIC de voortgang te rapporteren conform het format zoals door ZIC aangereikt dan wel op enig verzoek vanuit ZIC. Partijen gaan er zonder enige beperking mee akkoord dat ZIC deze informatie mag gebruiken voor de openbare rapportage aan de financierende autoriteiten en generieke openbare communicatie. 

Beloning

Elke deelnemer aan de Challenge Weeks ontvangt een voucher met een waarde van maximaal € 1.000. Deze voucher kan worden besteed aan de ontwikkeling aan de businesscase.

Elke IO wordt getoetst aan het juryreglement. Per IO kan maximaal 30.000 Euro aan Innovatievouchers en andere vormen van waarde worden toegekend aan de gekozendeelnemer of deelnemers

Geheimhouding 

Informatie die in het bezit is van de Partijen in verband met de IO en de uitvoering van de IO zal vertrouwelijk worden behandeld en mag niet worden bekendgemaakt aan derden zonder de toestemming van de andere Partij. De vertrouwelijkheidsverplichting blijft van toepassing na het verstrijken van de IO.

Schending & Schade 

Schending vindt plaats als een van de Partijen zijn verplichtingen uit hoofde van de IO niet nakomt en dit niet te wijten is aan omstandigheden waarvoor de andere partij aansprakelijk is of aan overmacht. In geval van overtreding zal de overtreder de andere Partijen direct op de hoogte stellen. Partijen zullen dan gezamenlijk te goeder trouw een alternatieve oplossing zoeken. Als een dergelijke oplossing niet wordt gevonden, wordt de IO met onmiddellijke ingang beëindigd. In dit geval zal, indien Innovatievouchers deel uitmaken van het financieringsmodel, de Deelnemer deze middelen (Innovatievouchers), tenzij anders overeengekomen, in zijn geheel terugbetalen aan het ZIC-programma. Een Partij kan geen aanspraak maken op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade als gevolg van vertraging, defecten of enige andere schending. 

Vervanging en werkgeversaansprakelijkheid 

Ingeval één der Partijen vervangen dient te worden door een andere Partij of een ander onderdeel van de huidige Partij, dan moet dit in onderling overleg tussen alle contractpartijen overeengekomen worden en mag alleen door hen worden goedgekeurd als deze niet van invloed is op de verwachte impact van de IO

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de werkgeversaansprakelijkheid voor werknemers van een Partij die aan de samenwerking deelnemen, niet worden gewijzigd. 

Looptijd 

De IO moet expliciet bepalen wanneer de IO in werking treedt en voor hoe lang. Een Innovatiecontract heeft in beginsel een looptijd van 12 maanden van het moment van ondertekenen van de IO. Mocht deze termijn onvoldoende zijn, dan treden Partijen in overleg met ZIC over een mogelijke verlenging. 

Toepasselijk recht 

De rechten en plichten van de Partijen uit hoofde van de IO worden volledig beheerst door Nederlands recht. Als een geschil niet wordt opgelost door onderhandeling of bemiddeling, kan elk van beide Partijen eisen dat het geschil definitief wordt opgelost voor de Nederlandse rechtbanken.